Rezultate finale – 19.06.2023

Model Contract finanțare UBB-Starting-Research-Grants 2023

 

Având în vedere că dosarele declarate cu potențial IE și IR (deci eligibile) la finalul primei etape de evaluare au însumat valori solicitate într-un total apropiat de bugetul competiției, Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) a recomandat trecerea direct la contractare, fără a mai recurge la o eventuală ierarhizare (deci fără etapele II și III). Bugetul competiției a putut fi suplimentat din fonduri UBB. Pentru încadrarea în bugetul suplimentat, CS-UBB a propus reducerea cheltuielilor de la capitolul Open Access (taxe de publicare) la granturile care nu au explicitat sau justificat suma. De asemenea, CS-UBB cu sprijinul CMCS a identificat în bugetele solicitate sume sau tipuri de cheltuieli neeligibile (sume pentru care nu s-a oferit o justificare măcar sumară, sume alocate pentru alte activități decât cele de cercetare, sume alocate pentru activități neeligibile precum plata unor participanți la proiect, sau sume prea mari pentru cheltuieli de deplasare). Candidații vor fi informați despre aceste reduceri propuse, unde este cazul, la momentul contractării.

Rezultate preliminare – finanțare granturi eligibile – 13.06.2023

Rezultate după contestații

Rezultate Etapa 1

PACHET DE INFORMAȚII privind competiţia 2023-2024 pentru ˝UBB Starting Research Grants”

PREAMBUL: UBB accentuează valorizarea celor trei componente academice – cercetare, didactică și de servicii către comunitate/mediul socio economic – prin organizarea unei rețele academice de cercetare de excelență (STAR-UBB-N)– sub cupola Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – STAR-UBB – (STAR – Scientific and Technological Advanced Research).      Rețeaua STAR-UBB-N înființată în anul 2022 prin proiectul instituțional de finanțare a excelenței PFE-550-UBB, câștigat prin competiția organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  în cadrul PNCDI-III-Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională/Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare/Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, are în vedere implementarea/pilotarea unui sistem de granturi de tip starting/start-up pentru tinerii cercetători cu rezultate de excelență în activitatea de CDI. 

 1. Scop: stimularea dezvoltării resursei umane din cercetare și a impactului cercetării în mediul științific, social şi economic. Sprijinirea tinerilor cercetători din UBB – care doresc să își dezvolte direcțiile proprii de cercetare științifică, prin inițierea și dezvoltarea de proiecte în zona tehnologiilor noi și emergente cu accent pe cele de tip BioNano4Health – https://infobionano4health.granturi.ubbcluj.ro/home/about-infobionano4health/ (inclusiv programul UBBMed https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health) în sprijinul noilor tematici științifice și direcțiilor de dezvoltare inițiate în cadrul Rețelei STAR-UBB-N (https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/12/Directii-de-dezvoltare-STAR_UBB_N.pdf), respectiv a Platformei Umaniste a UBB (https://news.ubbcluj.ro/manifest-pentru-o-platforma-umanista-in-invatamantul-superior-romanesc/);
 1. Participanți la competiție: Cercetători la începutul carierei (maximum 10 ani de la obținerea doctoratului), care se încadrează în tematicile științifice și direcțiile de dezvoltare asumate în cadrul Rețelei STAR-UBB-N și au rezultate de excepție obținute în cercetarea științifică la UBB.
 1. Criterii de eligibilitate:

La momentul depunerii propunerii de proiect:

 • Candidații sunt membri ai comunității UBB în calitate de cadre didactice sau de cercetare, sau cercetători colaboratori/experți;
 • Nu au trecut mai mult de 10 ani (excluzând întreruperile pe motive personale, precum concediile medicale, maternitate etc) de la acordarea doctoratului candidaților în domeniul pe care se propune cererea;
 • Candidații au realizări științifice proprii, cu afiliere la UBB;
 • Propunerea de proiect îndeplinește condițiile de format descrise în prezentul pachet de informații.

Durată grant: 12 luni.

Buget: sprijinul financiar acordat pentru întreaga competiție, pentru o perioadă de 12 luni este de 2.000.000 RON. Se acordă maximum 40 de granturi ȋn cuantum de maximum 50.000 lei/grant.

Grantul este acordat pentru cercetători independenți (o persoană per grant) – fără a implica o echipă sau un mentor.

Cheltuieli eligibile pentru activitățile de cercetare propuse prin proiect:

– cheltuieli de logistică: echipamente, obiecte de inventar, consumabile de laborator, consumabile de birou, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terților etc.;

– cheltuieli de deplasare în țară sau în străinătate, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice din domeniul proiectului;

 Notă: La momentul depunerii propunerii de grant, se va face o estimare a modului de cheltuire a sumei alocate, urmând ca, în cazul finanțării propunerii, dacă este necesar, să se facă realocări între cele două capitole menționate anterior.

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE GRANTURI

 Depunerea candidaturilor se face în format electronic și include 3 elemente:

 1. Propunerea de grant – un document de maximum 7 pagini (A4/Letter, font nu mai mic de 12 puncte, spațiere între linii nu mai mică de 1.5 cm, format PDF editabil, nu scanat), redactat în limba engleză și incluzând (a) un rezumat (maximum o pagină) al propunerii de proiect în care se va specifica, în mod obligatoriu, în ce fel/măsură proiectul contribuie la dezvoltarea unor arii de cercetare și/sau teme de CDI concordante cu cele ale programului InfoBioNano4Health (inclusiv programul UBBMed), ale Platformei Umaniste a UBB, respectiv cu prevederile Strategiei de dezvoltare a rețelei STAR-UBB-N, (b) o prezentare a candidaților (maximum două pagini, inclusiv realizările științifice importante) și (c) planul de lucru (cu detalii pentru estimarea fezabilității proiectului, a impactului potențialelor rezultate, respectiv o estimare a modului de cheltuire a sumei alocate pentru activitățile de cercetare propuse prin proiect -mobilități, achiziții, servicii etc.).
 2. Un CV incluzând cele mai reprezentative realizări ale candidaților (maximum 10 realizări/candidat, indiferent de tipul acestora (publicații sau alte tipuri de realizări, în funcție de specificul domeniului – a se vedea criteriile de evaluare ale Consiliului Științific al UBB – https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/04/evaluare_generic_UBB_martie2022_site.pdf ).
 3. Dovada disponibilă/verificabilă public (fie link în corpul proiectului, fie fișier atașat dosarului) privind diploma de doctor și data susținerii doctoratului sau a emiterii titlului (ambele sunt acceptabile, având în vedere procedurile diferite din diverse țări).

Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate în calendarul competiției, la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS), prin e-mail la adresa cercetare@ubbcluj.ro.

PROCESUL DE EVALUARE

Dosarele vor fi examinate din punct de vedere al calității în trei etape.

 1. În prima etapă, Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) cu sprijinul CMCS evaluează dosarele din punct de vedere al eligibilității și al raportării la criteriile de evaluare CS-UBB (a se vedea pentru detalii https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/04/evaluare_generic_UBB_martie2022_site.pdf) pentru partea de CV a proiectului. Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate și cele care au un calificativ IP pentru partea de CV conform criteriilor CS-UBB nu sunt selectate pentru etapa a doua de evaluare.
 2. Pentru etapa a doua, evaluatorii sunt externi, aleși dintre specialiști din cadrul universităților cu care UBB este parteneră în alianțele/parteneriate europene (ex., EUTOPIA, Guild). Evaluatorii sunt selectați de către CS-UBB pentru a avea competențe recunoscute în domeniu și a nu prezenta conflicte de interese în accepțiunile general acceptate în mediul academic – spre exemplu afini, colaboratori (inclusiv în sensul prezenței pe același grant de cercetare și inclusiv dacă acea colaborare încă nu e finalizată prin publicații), coautori etc. Numele evaluatorilor sunt confidențiale. Evaluatorii acordă un calificativ unic per proiect folosind criteriile de evaluare CS-UBB: IE, IR sau IP. Calificativul se acordă pentru dosar în integralitatea sa, dar evaluatorii pot decide să ofere suplimentar și o defalcare pe categorii (ex., calificativ pentru CV separat de calificativ pentru proiect). Fiecare dosar este trimis spre evaluare către trei evaluatori.
 3. În etapa a treia, rezultatele evaluărilor făcute de către evaluatorii internaționali sunt clasificate și validate de către CS-UBB după următoarele principii:
 1. Calificativele acordate de către evaluatorii externi pentru fiecare proiect sunt colectate și se calculează un calificativ final ca medie a acestora: IE, IR sau IP.
 2. Dosarele sunt repartizate pe 6 domenii, corespunzând celor 6 Școli Academice ale UBB (https://ubbcultural.ubbcluj.ro/scoli-academice/).
 3. Sunt finanțate numai dosarele cu calificative IE sau IR. Este finanțat cel puțin un dosar per Școală Academică.
 4. Dacă sumele solicitate în dosarele eligibile IE depășesc bugetul competiției sunt finanțate doar dosare IE.
 5. Dacă dosarele IE nu acoperă întreg bugetul pe competiție, acestea se finanțează în întregime fără departajare, iar apoi se finanțează și dosare IR.
 6. Ierarhizarea dosarelor, dacă este necesară, se face doar în interiorul aceleiași Școli Academice și doar pentru dosare cu același calificativ (IE, sau IR).
 7. Pentru ierarhizare (în limitele punctului 6 de mai sus) se utilizează următoarele criterii de departajare, aplicabile succesiv până la realizarea departajării:
 8. numărul lucrărilor/contribuțiilor științifice în publicații de prestigiu din Nature Index, ca autor principal (prim-autor, corespondent, sau alte calități echivalente, acolo unde ele sunt definibile);
 9. numărul lucrărilor/contribuțiilor științifice în publicații de prestigiu, ca autor principal (prim-autor, corespondent, sau alte calități echivalente, acolo unde ele sunt definibile);
 10. numărul lucrărilor/contribuțiilor științifice în publicații de prestigiu din Nature Index, co-autor;
 11. numărul lucrărilor/contribuțiilor științifice în publicații de prestigiu, co-autor;
 12. normalizarea contribuțiilor științifice la numărul de ani de la obținerea doctoratului;
 13. interdisciplinaritatea/complexitatea proiectului;
 14. potențiala aplicabilitate practică a proiectului.

Solicitanții sunt informați cu privire la rezultatul procesului de evaluare la finalul etapei 1 și la finalul etapei 3. Informarea se face atât prin publicarea listei preliminare a propunerilor de grant selectate la finalul etapei respective (afișată pe site-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/) cât și prin transmiterea în format electronic a raportului de evaluare. Contestațiile se depun și se înregistrează la CMCS (cercetare@ubbcluj.ro), atât după Etapa 1 cât și după Etapa 3.

 CONTRACTAREA

Implementarea proiectelor va începe prin semnarea între părți a unui contract de grant; perioada de derulare a grantului este în perioada 01.07.2023 – 30.06.2024. Formularul de contractare va fi pus la dispoziția directorilor de grant prin intermediul CMCS. Prin contract, directorul de grant se va angaja ca la finalizarea proiectului să prezinte dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru domeniul respectiv (WoS, Scopus, ERIH+) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu.

 DECONTAREA /RAPORTAREA

Beneficiarul unui contract de grant va preda la CMCS în termenele stabilite (în max. 13 luni de la data semnării contractului) în format electronic un RAPORT DE ACTIVITATE în format liber (limba engleză) detaliind măsura îndeplinirii obiectivelor și însoțit de o copie a manuscriselor trimise spre publicare (sau, dacă dorește, inclusiv a celor în lucru) cu dovada trimiterii (sau a unei acțiuni subsecvente) care va fi evaluat și avizat de către CS – UBB în conformitate cu clauzele contractuale.

CALENDARUL COMPETIȚIEI „UBB Starting Research Grants” 2023-2024:

ACTIVITATE TERMEN
Lansarea competiției 24.03.2023
Înscrierea în competiție – depunerea propunerilor de granturi 24.03. -21.04.2023
Afișarea rezultatelor Etapei 1 05.05.2023
Primirea contestațiilor pentru Etapa 1 05-09.05.2023
Comunicarea rezultatelor finale pentru Etapa 1 12.05.2023
Procesul de evaluare a propunerilor de granturi eligibile (Etapele 2, 3) 12.05.-12.06.2023
Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 13.06.2023
Primirea contestațiilor 13-15.06.2023
Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CS – UBB 19.06.2023
Contractarea 20-26.06.2023