În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2024 competiția de granturi interne pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0456. Proiectul urmăreşte întărirea capacităţii de cercetare de excelenţă la UBB, prin consolidarea aspectelor de Știinţă Deschisă (ȘD), inclusiv prin susţinerea financiară pentru dezvoltare, materiale curente/consumabile specifice, întreţinere/mentenanţă/servicii care operează/exploatează echipamentele (elementele de infrastructură strategică) în reţeaua rUBB.

 Scopul competiţiei: creşterea sustenabilităţii infrastructurii de CDI din reţeaua rUBB care funcţionează în unitățile de cercetare acreditate instituțional cu rezultate de excelență, în vederea creșterii sustenabilității infrastructurii de cercetare cu accent pe capacitatea de generare și prelucrare de date „Open”/FAIR și respectiv pe disponibilitatea de utilizare în regim „Open”.

Aplicanți eligibili: unitățile de cercetare ale UBB acreditate instituţional, (https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/cercetarea-la-ubb/unitati-de-cercetare/) în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB care se regăsesc în platforma r-UBB (https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/cercetarea-la-ubb/infrastructura-de-cercetare/).

Cheltuieli eligibile1: materiale consumabile curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate, precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice, service etc). Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează cel târziu la data de 29 noiembrie 2024.

Buget total competiţie: 54.000 RON; bugetul recomandat, alocat per grant, este de 9.000 RON.

Procedura de solicitare: UC acreditată instituţional, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă în atenţia CS-UBB, în format electronic (la adresa de email: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB și maximum 10 publicații relevante (se vor puncta, în mod necesar, elementele de Știinţă Deschisă). Solicitarea (cererea) nu poate depăși trei2 pagini (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri), iar aplicaţiile ce nu îndeplinesc această cerinţa vor fi declarate neeligibile.

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile primite, iar în cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: relevanța pentru ȘD, productivitatea ştiintifică, implicarea în activităţi didactice, impactul internaţional al elementelor de infrastructură, urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori (cu accent pe multi- şi transdisciplinaritate) și încadrarea în prioritățile Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a UBB

(https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/05/HS-nr.-59-privind-Strategia-Cercet%C4%83rii-Dezvolt%C4%83rii-Inov%C4%83rii-CDI-la-UBB-4.pdf ) şi a programului ”UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green) (https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2016_10/Hotarare%20privind%20Programul%20,,UBB%20pentru%20Dezvoltarea%20Sustenabila”%20(UBB%20Goes%20Green)%20CA%2031.10.2016.pdf).

În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.

Calendarul competiţiei:

 

Activitate Termen
Lansarea competiţiei 11 iunie 2024
Depunere cereri de finanţare 12-28 iunie 2024
Verificare eligibilitate – evaluare cereri 1-12 iulie 2024
Afişarea rezultatelor preliminare ale evaluării pe site-ul cercetare.ubbcluj.ro 15 iulie 2024
Primirea contestaţiilor 16 iulie 2024
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei pe site-ul cercetare.ubbcluj.ro 19 iulie 2024

1 Nu este eligibilă achiziţia de echipamente/imobilizări corporale (obiecte care au o valoare cu TVA mai mare de 2500 lei, o durată de utilizare mai mare de un an şi care intră în gestiune cu număr de inventar)

2În cele trei pagini ale solicitării de finanţare sunt incluse şi cele maximum 10 publicaţii;