Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice are ca principale atribuții monitorizarea proiectelor de cercetare interne și internaționale conduse de cadre didactice și cercetători ai UBB sau în care aceștia sunt parteneri, acordarea asistenței tehnice pentru buna desfășurare a acestora și a întregii activități de cercetare științifică.

Hotărârea CA-UBB nr.11637/26.06.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice

Atribuții specifice ale CMCS:

  • evidenţa unităţilor de cercetare ştiinţifică şi a rezultatelor cercetărilor acestora;
  • diseminarea calendarului şi a documentaţiei necesare acreditării interne a unităţilor de cercetare pe diverse niveluri de ierarhie;
  • acordarea de asistenţă tehnică unităţilor de cercetare ştiinţifică acreditate intern pentru recunoaşterea şi acreditarea acestora pe plan naţional;
  • strângerea informaţiilor necesare pentru integrarea unităţilor de cercetare în reţele de cercetare naţionale şi internaţionale;
  • gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică;
  • diseminarea tuturor informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, contracte etc.;
  • asistenţa tehnică pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, contractelor etc.;
  • conlucrarea dintre compartimentele administrative ale universităţii, implicate în derularea proiectelor;
  • monitorizarea derulării proiectelor şi informarea operativă a conducerii universităţii asupra derulării fiecărui proiect, în cazurile când se impun decizii ale conducerii Universităţii sau la solicitarea acesteia;
  • gestiunea evidenţelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică în ansamblul ei, prin utilizarea celor mai performante mijloace şi metode informatice.
dalaman airport to kas

Program cu publicul: 9-12
Program de funcţionare: 8-16