UEFISCDI a lansat competiția 2019 pentru finanțarea proiectelor de cercetare postdoctorală – PD

Detalii asupra competiției se găsesc aici.

INFORMAȚII UTILE

SCOP: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care doresc să își dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare științifică, în instituții de cercetare din România.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:
– propunerea de proiect este dezvoltată de un cercetător, numit director de proiect, supervizat de către un mentor;
– instrumentul de finanțare se adresează tinerilor cercetători din România sau străinătate, cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea rezultatelor științifice. În situația în care propunerea de proiect este acceptată la finanțare, cercetătorul din străinătate/director de proiect, îți va întrerupe activitatea în străinătate, la momentul contractării proiectului, și își va desfășura activitatea în România, în instituția gazdă a proiectului;

Condiții de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:
– este doctor în științe, având titlul obținut (Ordin de Ministru) în urmă cu cel mult 4 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect; pot aplica și persoanele care și-au susținut teza de doctorat, urmând ca obținerea diplomei să fie facută până cel târziu la data semnării contractului de finanțare;
– are la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 de ani);
– îndeplinește standardele minimale de eligibilitate conform prevederilor din Anexa 1 din pachetul de informații;
– este angajat în instituția gazdă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului, sau are acordul de angajare, cel puțin pe perioada contractului de finanțare;
– există acordul de a mentora directorul de proiect din partea unui conducător de doctorat sau a unui cercetător cu atestat de abilitare, angajat sau care are un acord de colaborare în instituția gazdă a proiectului, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului, sau are acordul de angajare, cel puțin pe perioada contractului de finanțare; mentorul nu poate fi conducătorul de doctorat al directorului de proiect;
– poate depune o singură propunere de proiect de tip PD-Competiția 2019 sau o propunere de tip TE- Competiția 2019;

DURATA unui proiect este de minimum 12 luni – maximum 24 luni;

BUGET:  finanțarea maximă pentru un proiect pentru 24 luni este de 250.000 lei,
Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor este de max. 55.000.000 lei;

CHELTUIELI ELIGIBILE:
– cheltuieli de personal: includ salariile directorului de proiect și ale mentorului cu toate contribuțiile (angajat+angajator); salarizarea mentorului este opțională;
– cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura terților;
– cheltuieli de deplasare în țară sau străinătate ale directorului de proiect, pentru stagii de cercetare sau documentare, participări la manifestări științifice de prestigiu din domeniul proiectului;
– cheltuieli  indirecte (regie) reprezintă 20% din cheltuieli directe: personal +deplasări+logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD);

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:
– cererile de finanțare se depun într-o singură etapă prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
– termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15 octombrie 2019, ora 16;

DOCUMENTE NECESARE

Acord de angajare director de proiect din afara UBB

Acord de mentorat

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanțarea din alte surse

Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

Persoane de contact CMCS-UBB: Adriana Mangu / adriana.mangu@ubbcluj.ro / int. 5374; Mihaela Neamț / mihaela.neamt@ubbcluj.ro / int. 5114;