Ministerul Educației și Cercetării prin UEFISCDI a lansat competiția pentru finanțarea proiectelor de cercetare exploratorie – PCE – 2020

Detalii despre competiție se găsesc aici.

SCOP: Susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale, interdisciplinare și/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a publicațiilor științifice.

OBIECTIVELE PROIECTELOR

 1. Afirmarea prestigiului cercetării științifice din România cuantificat prin rezultate științifice de nivel internațional;
 2. Identificarea, susținerea și dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite sa atingă, să mențină și să consolideze masa critică necesară competitivității acestora pe plan internațional;
 3. Atragerea resurselor umane naționale și internaționale de calitate pentru dezvoltarea cercetării științifice din România;
 4. Implementarea principiului „Finanțarea urmează performanța” în cercetare.

BUGET: Valoarea finanțării maxime pentru un proiect cu durata maximă de 36 de luni este de 1.200.000 lei. Finanțarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 36 de luni se calculează proporțional cu durata proiectului raportată la 36 luni. Buget competiție: 90.000.000 lei.

DURATA: minimum 24 luni și maximum 36 de luni.

DOMENII DE APLICARE

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii științifice, detaliate în Anexa 4 a pachetului de informații:

→ Științe exacte, fizică și inginerie

→ Științe sociale și umaniste

→ Științele vieții

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

 • Directorul de proiect este doctor în științe și îndeplinește standardele minimale de eligibilitate prevăzute în Anexa 1 a pachetului de informații;
 • Proiectele se desfășoară într-o instituție sau unitate de cercetare-dezvoltare din România. Proiectele nu se pot desfășura în întreprinderi;
 • Instituția gazdă nu este declarată, conform legii în stare de incapacitate de plată, nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești, nu a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de UEFISCDI în vederea selectării contractanților, nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă;
 • Directorul de proiect este angajat în instituţia gazdă (perioada determinată/nedeterminată – acoperă perioada de derulare a proiectului) sau există acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului;
 • O persoană poate depune o singură propunere în calitate de director de proiect, iar directorii de proiect tip PD, TE și PCCF aflate în derulare, nu pot candida în această competiție. Directorii de proiect tip PD, TE, PCCF, aflate la data de închidere a competiției pentru proiectele PCE, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, pot candida în această competiție, iar proiectele PCE vor începe după finalizarea proiectului aflat în derulare. Dacă o persoană obține finanțare în cadrul competițiilor PD și TE 2019, aceasta va putea amâna contractarea până la finalizarea evaluării proiectelor PCE și dacă va fi cazul, va putea opta între proiectul PCE sau PD, respectiv TE;
 • Activităţile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanţate și să nu fie rezultat al plagiatului sau autoplagiatului.

STRUCTURA ECHIPEI DE CERCETARE

     → Componența echipei de cercetare (cercetători cu experiență, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, studenți, tehnicieni) este decisă de către directorul de proiect;

     → În propunerea de proiect se prezintă structura echipei, specificându-se exact numărul de poziții echivalent normă întreagă, tipul acestora și bugetul alocat;

     → Nominalizarea membrilor echipei de cercetare în cadrul propunerii de proiect este posibilă, dar nu este obligatorie;

     → Schimbarea persoanelor nominalizate în cererea de finanțare este posibilă cu respectarea Cartei Europene a Cercetătorului și a Codului de Conduită, a criteriilor de performanță și a atribuțiilor poziției specificate în cererea de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Cheltuieli de personal (cercetători cu experiență, postoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, studenți, tehnicieni) conform plafoanelor prevăzute în Art.26 din Anexa la H.G. nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Cheltuieli de logistică necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terților etc;
 3. Cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanța și cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din țară sau din străinătate sau ale unor participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului;
 4. Cheltuieli indirecte (regie) se calculează ca procent 23% din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (exceptând valoarea pentru echipamente și subcontractarea) și cheltuieli de deplasare.

Document justificativ regie – se încarcă în platforma de depunere, la secțiunea 3. Upload documents

STANDARDELE MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU DIRECTORUL DE PROIECT

 • pentru Științele naturii, științe exacte și științele inginerești, publicarea în perioada 2012-2020, dar după obținerea titlului de doctor, ca autor principal (conform definiției de la Anexa 5), a unor articole în reviste care au fiecare un scor relativ de influență cel puțin egal cu 1 și al căror scor de influență cumulat este cel puțin egal cu 3. Aceste articole trebuie să fie publicate în reviste indexate Web of Science, încadrate strict cu tipul de document (document type) „article” sau „review”.

Articolele cu dublă încadrare:„article; proceedings paper” nu sunt luate în calcul decât în cazul aplicațiilor din cadrul Științelor Inginerești (conform Anexei 4).

Prin excepție, pentru domeniul informatică (subdomeniul PE6) un director de proiect este considerat eligibil pe baza citărilor pe care publicaţiile sale din perioada 2012-2020, dar după obţinerea titlului de doctor, ca autor principal (conform Anexei 5), le-au obţinut în reviste indexate Web of Science, cu condiţia ca revistele care citează să aibă fiecare un scor relativ de influenţă cel puţin egal cu 1, iar scorul relativ de influenţă al revistelor care citează, cumulat pentru toate citările luate în calcul să fie cel puţin 9. Auto-citările (conform definiţiei din Anexa 5) nu se iau în calcul.

Scorul relativ de influenţă al revistelor este definit în Anexa 5 şi se găseşte pe site-ul UEFISCDI.

Se ia în considerare scorul relativ de influenţă al revistei la momentul publicării articolului. Pentru articolele publicate în 2019-2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2018.

 • pentru Știinţele sociale (conform Anexei 4), acumularea a minimum 100 puncte din lucrări publicate în perioada 2012 – 2020, dar după obţinerea titlului de doctor, din următoarele categorii:
 1. Cărţi publicate ca autor sau coautor: 60 puncte pentru fiecare carte;
 2. Capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective: 30 puncte pentru fiecare capitol;
 3. Articole publicate ca autor principal (conform Anexei 5) în reviste care au fiecare un scor relativ de influență cel puţin egal cu1. Aceste articole trebuie să fie publicate în reviste indexate în Web of Science, încadrate strict cu tipul de document (document type) „article” „review” sau “proceedings paper”. Pentru fiecare astfel de articol, se acordă următorul punctaj: 50 puncte × scorul relativ de influenţă.

NOTĂ

 1. Pentru categoriile 1 şi 2: Vor fi luate în considerare numai lucrările publicate în lista de edituri disponibilă la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/resource-829619-edituri_recunsocute_cncs_stiinte_sociale_2020.pdf
 2. Cele 100 de puncte trebuie realizate cel puțin în parte din publicații aferente punctului 3.
 • Pentru Științele umaniste (conform Anexei 4) Acumularea pentru perioada 2012-2020, dar după obţinerea titlului de doctor, a minimum 100 de puncte din cărți de autor (1 și 2), volume colective (3 și 4), studii în reviste cu profil științific sau în volume colective (5 și 6), cuantificate conform Tabelului prezent în Anexa 1 și a notelor anexate acestuia.

CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR

 1. Directorul de proiect (50%):

1.1. (40%) Nivelul de excelență al rezultatelor cercetării directorului de proiect demonstrat prin lista de publicații și brevete. Originalitatea rezultatelor directorului de proiect, impactul lor asupra stadiului actual al rezultatelor în domeniu, relevanța acestora pentru proiect;

1.2. (10%) Competențele și capacitatea directorului de proiect de a gestiona în mod autonom activități științifice ca cercetător și/sau ca lider de grup de cercetare, precum și vizibilitatea și prestigiul său în cadrul grupului din care face parte la nivel internațional. Performanța în publicații a directorului de proiect, calitatea de lider, capacitatea de a atrage fonduri, vizibilitatea internațională.

 1. Propunerea de proiect (50%):

2.1. (30%) Soluția generală descrisă în propunerea de proiect în contextul actual și pontențialul său impact viitor. Dificultatea și importanta temei de cercetare /originalitatea obiectivelor și a solutiilor propuse /impactul rezultatelor;

2.2. (20%) Metodele de abordare și planul de lucru – eșalonarea acestuia în timp și resursele implicate/ menționarea livrabilelor și importanța publicării rezultatelor. Luarea în considerare a riscurilor ân activitatea de cercetare și analiza acestora;

2.3 Corespondenţa între Planul de realizare și buget (inclusiv cu modul în care acesta este structurat); relevanța achizițiilor propuse și a participărilor la manifestările stiințifice pentru obținerea rezultatelor;

Bugetul nu se punctează, dar în procesul de negociere premergător contractării proiectelor, UEFISCDI va ține seama de recomandările evaluatorilor referitoare la corelația dintre bugetul propunerii și planul de lucru.

PROCESUL DE DEPUNERE

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro, care va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.

Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect.

Cererea de finanțare se scrie conform Anexei 1, în limba engleză și se încarcă în platforma on-line, în format .pdf editabil (exclus scanat), nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.06.2020, ora 16:00.

Cererea de finanțare va fi însoțită de următoarele declarații:

Declarațiile se semnează, se scanează în format .pdf și se încarcă în platforma on-line în secțiunea dedicată.

Pentru obținerea semnăturilor instituționale, declarațiile semnate de directorul de proiect se vor transmite împreună cu schița de buget la adresa de e-mail cercetare@ubbcluj.ro.