Universitatea Babeș-Bolyai a implementat proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Obiectivul principal al proiectului: cercetării de excelență din Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), în contextul scopului strategic asumat de UBB, prin Strategia de CDI a UBB pentru perioada 2016-2020, de a se defini ca universitate de tip „world-class”. Domeniul asumat a fost cel al tehnologiilor noi și emergente, văzute în sens multi/pluri/transdisciplinar (în logica STEM+) conform specificului UBB. S-a țintit, explicit, susținerea acelei părți a infrastructurii strategice de cercetare-dezvoltare-inovare a UBB (rUBB), sub cupola Institutului STAR-UBB, care este capabilă sau are perspectiva de a dezvolta și livra către comunitate și către mediul științific noi tehnologii și servicii cu valoare adăugată.

Obiectivele specifice:

O.1. Consolidarea Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB (STAR-UBB http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) ca vector primar, definit în 2016 ca urmare a câștigării proiectului CNFIS-FDI-2016-0056 și consolidat prin proiectele CNFIS-FDI-2017-0233 și CNFIS-FDI-2018-0447, pentru activitățile specifice unei universități de cercetare avansată și educație, respectiv de tip „world-class”, implicând ca prim element definitoriu cercetarea de excelență având în vedere în același timp coordonatele politicilor naționale de dezvoltare a învățământului superior.
O.2. Susținerea cu cheltuieli pentru dezvoltare, materiale curente și/sau întreținere/mentenanță a Infrastructurii Strategice de Cercetare a UBB (rUBB), operată de Unitățile de Cercetare de Excelență acreditate la UBB și grupată sub cupola STAR-UBB, cu accent pe capabilitatea de a livra/devolta tehnologii noi și emergente.
O.3. Susținerea prin salarii pentru personalul implicat în activități de cercetare de excelență care operează rUBB, angajat pe perioada determinată, sub cupola STAR-UBB, cu accent pe acele elemente ale rUBB capabile sau cu perspectiva de a dezvolta și livra către comunitate și către mediul științific noi tehnologii și servicii cu valoare adăugată.

Rezultatele relevante obținute în proiect, în raport cu obiectivele identificate şi corelate cu activitățile propuse au fost:

  • Program de investiții și achiziții de infrastructură și aparatură CD în cadrul rUBB pentru extinderea capabilităților aparaturii existente și pentru dezvoltarea de noi tehnologii/direcții/servicii; în perioada proiectului au fost definite 24 de noi elemente de infrastructură strategică de cercetare în rețeaua rUBB (https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/cercetarea-la-ubb/infrastructura-de-cercetare/);
  • Cheltuieli materiale pentru susținerea rUBB (materiale curente și întreținere precum consumabile RMN/RES de tipul heliului lichid, reparații curente sistem spectrometrie de masă, upgrade-uri pentru clusterul High Performance Computing Center upgrade-uri minore care nu se încadrează la capitolul investiții), pentru majoritatea dintre cele 60 de elemente ale rUBB (iar în perioada proiectului a avut loc creșterea numărului elementelor rUBB la 84, o parte dintre noile elemente fiind și ele susținute);
  • Acordarea de venituri asimilate salariilor de tip Advanced Fellowships pe durată determinată– Intern pentru personalul care operează/întreține elementele rUBB;
  • Acordarea de venituri asimilate salariilor de tip Advanced Fellowships pe durată determinată sub forma unor UBB Advanced Fellowships către cercetători din străinătate care să contribuie la dezvoltarea sau extinderea domeniului de utilizare/capabilităților rUBB;
  • Organizarea de cursuri, prezentări publice și seminarii (80) de către beneficiarii Fellowship-urilor, pe teme de cercetare dar și de instruire a studenților și a tinerilor cercetători (tehnologii avansate de cercetare aplicate la nivel internațional, scriere academică, redactarea de proiecte etc). Patru sesiuni de informare asupra oportunităților de integrare a infrastructurii UBB în rețele/roadmap-uri internaționale și naționale;
  • Consolidarea STAR-UBB ca vector primar pentru internaționalizare conform unei universități de cercetare avansată și educație, respectiv de tip „world-class” în continuarea proiectelor anterioare;
  • Susținerea fluxului de livrabile performante în domeniul științific (articole, capitole de cărți, cereri de brevet, tehnologii și servicii);
  • Extinderea angajării UBB în cooperarea și competiția globală (publicații cu factor de impact științific mare, finanțări atrase din surse externe, schimburi de personal) și creşterea numărului de locuri de muncă în cercetare (inclusiv prin diversificarea serviciilor către sectorul economic, investiții).
Raport sintetic final

Institutul STAR-UBB, împreună cu Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), anunță rezultatele următoarelor competiții organizate în anul 2018 în cadrul proiectului mai sus menționat:

1. Advanced Fellowships-Interne
2. Advanced Fellowships-Externe
3. Granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice