UEFISCDI a lansat competiția – 2023 – pentru finanțarea proiectelor de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente – TE; detalii asupra competiției se găsesc la https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente-te

INFORMAȚII UTILE

SCOPUL COMPETIȚIEISprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care și-au stabilit un program de cercetare independent, obținând rezultate semnificative în domeniul propriu de cercetare, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare. 

CRITERII de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:

–          este doctor în știinte, având titlul de doctor (Ordin de Ministru), relevant pentru tema propusă, obținut în urmă cu cel mult 12 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect;

–          îndeplinește standardele minimale de eligibilitate, așa cum sunt definite în Anexa 1 din pachetul de informații;  

–          este angajat cu normă întreagă în instituția gazdă din România, pe perioada nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituției gazdă, cel puțin pe perioada contractului de finanțare;

–          poate depune o singură propunere de proiect de tip TE sau PCE- competițiile 2023; în cazul un care directorul de proiect conduce un proiect de tip PD aflat în derulare, la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanțare, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, poate candida pentru obținerea unei finanțări pentru un proiect TE competiția 2023, care va începe ulterior finalizării proiectului aflat în derulare;

–          nu a beneficiat de un alt proiect de cercetare tip TE finanțat din fonduri publice (de ex. PN II sau PNIII), în calitate de director de proiect, după terminarea doctoratului;  

–          nu a beneficiat de un proiect de cercetare tip PCE sau PCCF finanțat din fonduri publice (de ex. PN II sau PN III), în calitate de director de proiect;  

ECHIPA PROIECTULUI  va avea în componență minimum 3 cercetatori postdoctorali inclusiv directorul de proiect;

DURATA unui proiect este de minimum 18 luni – maximum 24 luni

BUGETUL  unui proiect cu durata maxima de 24 luni este de 500.000 lei. Finanțarea maximă acordată pentru un proiect cu o durata mai scurta de 24 de luni se calculează proporțional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.  

Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de 52.500.000 lei. 

CHELTUIELI ELIGIBILE

–          cheltuieli cu personalul – includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contribuțiile (angajat+angajator) conform Hotărârii nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, Anexa 2;

–          cheltuieli de logistică – includ echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a tertilor, cheltuieli pentru publicare în regim deschis (open access), etc. conform H.G. 134/2011; 

–          cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau în străinatate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanța și cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din țară sau din strainătate sau ale unor participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale; 

–          cheltuieli indirecte (regie) – reprezintă 20% din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul + cheltuieli de logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente) + cheltuieli de deplasare. 

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

-se realizează într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line, https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesară depunerea și în format tipărit; 

-se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont in platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect); 

-platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu data de 9 iunie 2023; 

termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 18 iulie 2023, ora 16.

 

Pentru sprijin și suport administrativ (declarații, anexe, semnături instituționale, buget, etc.) vă rugăm sa contactați Centrul pentru Managementul Cercetării Știintifice – UBB, pe email, la adresa  cercetare@ubbcluj.ro.