Rezultatele competiției de granturi pentru tineri cercetători 2019-2020 – Traseul B
Candidați finanțați în cadrul competiției de granturi pentru tineri cercetători 2019-2020 – Traseul A

INFORMAȚII GENERALE

Scop: stimularea dezvoltării resursei umane din cercetare şi a impactului cercetării în mediul ştiinţific, social şi economic.

Participanţi la competiţie: tineri cercetători cu rezultate de excepţie obţinute în cercetarea ştiinţifică la UBB.

Criterii de eligibilitate:

La momentul depunerii propunerii de proiect, solicitantul:

  • nu a împlinit la data limită pentru depunerea proiectelor vârsta de 35 de ani;
  • este/a fost într-o relație contractuală cu UBB, cel puțin în ultimii 2 ani, de tipul: contract de stagiu doctoral/postdoctoral indiferent de forma frecventată, contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul unor proiecte de cercetare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, contract civil de prestări servicii. Pe durata celor 2 ani de relație contractuală sunt acceptate întreruperi de cel mult 6 luni cumulate. Nu se consideră întreruperi perioadele de suspendare pe durata concediului de maternitate/concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani/concediului pentru incapacitate temporară de muncă/alte întreruperi pe considerente de sănătate. Activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora nu sunt contabilizate la acest capitol;
  • proiectele de cercetare pe care le coorodonează la data demarării contractului nu au valoare cumulată mai mare de 50.000 RON/an.

Durata grant: 12 luni.

Buget: sprijinul financiar acordat pentru perioada de 12 luni este de maximum 50.000 lei. Bugetul total al competiției este de 2.000.000 RON.

               Cheltuieli eligibile pentru activităţile de cercetare propuse prin proiect:

               – cheltuieli de logistică: echipamente, obiecte de inventar, consumabile de laborator, consumabile de birou, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor etc.;

               – cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului;

Notă: La momentul depunerii propunerii de grant, se va face o estimare a modului de cheltuire a sumei alocate, urmând ca, în cazul finanţării propunerii, dacă este necesar, să se facă realocări între cele două capitole menţionate anterior.

 PREZENTAREA PROPUNERILOR DE GRANTURI

Traseul A

                Depunerea propunerilor de granturi se va face în format electronic (format word şi pdf cu semnătură). Propunerea va avea un format liber, va fi redactată în limba română şi va respecta următoarea structură:

– într-o primă parte se va descrie contextul proiectului, inclusiv realizările candidatului în domeniu – max. două pagini;

– în a doua parte se va descrie planul de lucru, cu detalii pentru estimarea fezabilităţii proiectului, a impactului potenţialelor rezultate, respectiv o estimare a modului de cheltuire a sumei alocate pentru activităţile de cercetare propuse prin proiect (mobilităţi, achiziţii, servicii etc.) – max. 5 pagini.

               Propunerea de proiect va fi însoţită de un CV (în format europass) actualizat, care va cuprinde o anexă cu realizările ştiinţifice relevante (publicaţii şi alte rezultate ale cercetării) ale directorului de grant.

               Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail la adresa cercetare@ubbcluj.ro (în format word și pdf). Propunerile vor fi verificate de către CMCS cu sprijinul Consiliului Științific, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate; lista propunerilor eligibile va fi afişată în max. 7 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectului, pe site-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/.

Traseul B

               Propunerile de Proiecte de Tinere Echipe sau Postdoctorale (PN-III-P1-1.1-TE-2019, PN-III-P1-1.1-PD-2019) depuse de către membrii comunității UBB la UEFISCDI pot aduce directorului un grant pentru tineri cercetători al UBB, în cazurile unde în urma evaluării UEFISCDI propunerea a obținut un punctaj performant dar nu a obținut finanțare. Consiliul Științific al UBB va stabili limitele de punctaj pentru fiecare domeniu și va invita directorii respectivi să propună un contract de finanțare cu livrabile selectate de către aceștia din contextul proiectului de TE și PD.

Procesul de evaluare

Traseul A

            Propunerile declarate eligibile vor fi examinate din punct de vedere al calităţii de către doi evaluatori şi clasificate de Consiliul Stiinţific (CS) al UBB. Evaluatorii vor fi aleşi dintre specialişti din țară și/sau străinătate care au competențe recunoscute în domeniu și care nu prezintă conflicte de interese în accepțiunile general acceptate în mediul academic – afini, colaboratori (inclusiv în sensul prezenței pe același grant de cercetare și inclusiv dacă acea colaborare încă nu e finalizată prin publicații), coautori, membri ai aceluiași colectiv sau centru de cercetare – sau ai unei unități aflate în competiție directă din punct de vedere științific, și altele. Numele evaluatorilor vor fi confidenţiale pentru candidaţi.

Proiectele se evaluează și granturile se acordă pe domenii. Domeniile sunt cele trei definite prin hotărârea CA 23657/08.10.2013 – umaniste, sociale și experimentale.

            Rezultatele evaluărilor vor fi clasificate şi validate de către CS.

            La scoruri egale, vor fi utilizate următoarele criterii de departajare, aplicabile succesiv până la realizarea departajării:

  • numărul lucrărilor ştiinţifice apărute în ultimii 2 ani în publicații de prestigiu, ca autor principal (prim-autor, corespondent, sau alte calități echivalente, acolo unde ele sunt definibile); pentru domeniile unde este aplicabil, prin „de prestigiu” se înțeleg în principal revistele clasificate în quartilele 1 și 2 conform datelor Scimago sau Web of Science, respectiv volumele indexate în cel puțin 20 de biblioteci WorldCat sau, pentru domeniile informatică și inginerie, volumele de conferință de prestigiu;
  • interdisciplinaritatea/complexitatea proiectului;
  • încadrarea în prioritățile UBB Goes Green;
  • încadrarea pe traiectoria de cercetare;
  • potenţiala aplicabilitate practică a proiectului.

Traseul B

            Nu se mai recurge la alte evaluări, dincolo de cea legată de eligibilitate (respectiv, punctajul de la UEFISCDI).

            Solicitanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul procesului de evaluare atât prin publicarea listei preliminare a propunerilor de grant finanţabile (listele se vor afişa pe site-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/) cât şi prin transmiterea în format electronic a raportului de evaluare. Se pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor depune şi se vor înregistra la CMCS, urmând ca după soluţionarea acestora de către CS -UBB rezultatele finale să fie făcute publice pe site-ul menţionat anterior.

Contractarea

            Implementarea proiectelor va începe prin semnarea între părţi a unui contract de grant. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia directorilor de grant prin intermediul CMCS. Prin contract, directorul de grant se va angaja ca la finalizarea proiectului să prezinte dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru domeniul respectiv (WoS, Scopus, ERIH, altele) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu.

Decontarea /Raportarea

            Beneficiarul unui contract de grant va preda la CMCS în termenele stabilite (în max. 13 luni de la data semnării contractului), un RAPORT DE ACTIVITATE care va fi evaluat şi avizat de către CS – UBB în conformitate cu clauzele contractuale. Aferent raportării, directorul de grant va face dovada prin care condiţiile minimale (dovada manuscrisului trimis spre publicare) au fost îndeplinite.

CALENDARUL COMPETIȚIEI – 2019-2020 pentru acordarea de granturi pentru tinerii cercetători

ACTIVITATE TERMEN
Lansarea competiţiei 12.11.2019
Inscrierea în competiţie – depunerea propunerilor de granturi 12.11. – 10.12.2019
Afişarea rezultatelor privind eligibilitatea 20.12.2019
Procesul de evaluare a propunerilor de granturi eligibile 10.01.20209 – 10.03.2020
Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 10.03.2020
Primirea contestaţiilor 13.03.2020
Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CS – UBB 20.03.2020
Contractarea 20.03 – 25.03.2020

EVALUAREA PROPUNERILOR DE GRANTURI

  1. Propunerile de proiecte vor fi evaluate împreună cu CV-urile aferente şi clasate calitativ într-una dintre următoarele categorii, conform impactului rezultatelor anterioare şi ale celor anticipate. Evaluatorii au răspunderea de a evalua dosarele calitativ, atât din punct de vedere al rezultatelor cît și al contribuției concrete a candidatului la ele, astfel încât simpla îndeplinire administrativă a unuia sau chiar mai multor criterii minimale nu constituie garanția acordării calificativului aferent.

a) De impact semnificativ/extins* în accepţiune internaţională (IE)

            Din punct de vedere al realizărilor anterioare şi al calităţii CV-ului, exemple orientative de criterii minimale care pot sta la baza atribuirii unui astfel de calificativ sunt (criteriile nu sunt cumulative):

i) cărţi sau capitole de carte ca autor, prezente în cel puţin 100 de biblioteci indexate WorldCat (www.worldcat.org), publicate în ultimii doi ani; volumele de conferință nu se încadrează la această categorie. În cazul capitolelor de carte, numărul de autori sau prestigiul publicației pot cântări semnificativ în decizia evaluatorului de a acorda sau nu calificativul;

ii) două articole în ultimii doi ani în reviste de prestigiu indexate ERIH+ sau Scopus (în quartilele 1 sau 2 conform Scimago) – pentru domeniile umaniste:

iii) un articol ca autor corespondent sau două articole ca prim-autor într-o revistă din quartila 1 conform definiţiilor UEFISCDI celor mai recente, în ultimii doi ani; prin „autor corespondent” în prezentul text se înţelege acel autor responsabil cel puţin pentru conceperea şi coordonarea articolului respectiv, şi care, în domeniile unde calitatea este definită, este etichetat de către revistă drept „autor corespondent”, „corresponding author”, sau similar; acolo unde articolul are mai mulți autori corespondenți, se ia în calcul o fracție obținută prin împărțirea numărului de articole la numărul de autori corespondenți; brevetele de invenție internaționale sunt echivalate cu lucrări Q1;

iv) articol Science/Nature în ultimii doi ani;

v) cca 40 de citări în baze de date internaţionale în ultimii doi ani;

vi) îndeplineste criteriile de abilitare conform CNATDCU; în cazul în care candidatul dorește să facă uz de acest criteriu, va prezenta dovada detaliată a îndeplinirii criteriilor;

vii) alte dovezi că rezultatele, ideile si conceptele candidatului sunt acceptate şi utilizate la vârf în domeniu şi/sau asupra societăţii în general, cu un impact major (inclusiv pentru realizări cu specific naţional şi local); exemple pot fi traduceri importante în limba română, cărţi sau capitole de carte cu un ecou probat a fi remarcabil la nivel naţional sau al căror ecou este probat în alte cataloage majore decât WorldCat, articole în reviste de impact major dar care nu sunt incluse încă sau nu sunt recunoscute ca atare în clasificările UEFISCDI, volumele de conferință de prestigiu din domeniile informatică și inginerie, sau alte elemente.

            Din punct de vedere al calităţii proiectului de cercetare, existenţa unor premize clare de obţinere a unor rezultate de tipul celor descrise mai sus (nu neapărat egale cantitativ) poate fi luată drept deziderat pentru această categorie.

b) De impact semnificativ la nivel sud-est european/regional (IR)

            Din punct de vedere al realizărilor anterioare şi al calităţii CV-ului, exemple orientative de elemente minimale care pot sta la baza atribuirii unui astfel de calificativ sunt (criteriile nu sunt cumulative):

i) mai mult de un singur articol în reviste din quartila 2 conform UEFISCDI, în ultimii doi ani, dintre care cel puţin unul ca autor corespondent; brevetele de invenție naționale sunt echivalate cu articole Q2;

ii) Două articole în ultimii doi ani în reviste de prestigiu indexate ERIH+ sau Scopus (în quartilele 1 sau 2 conform Scimago) – pentru domeniile umaniste;

iii) cca 20 citări în baze de date internaţionale (Scopus, Web of Science, sau de prestigiu similar) în ultimii doi ani;

iv) cărţi sau capitole de carte în cel putin 20 cataloage din străinatate conform WorldCat (www.worldcat.org), publicate în ultimii doi ani;

v) alte dovezi că rezultatele, ideile şi conceptele candidatului sunt acceptate şi utilizate în domeniu; şi/sau asupra societăţii în general, cu impact peste medie; exemple pot fi traduceri importante în limba română, cărţi sau capitole de carte cu un ecou ieşit din comun la nivel naţional sau al căror ecou este probat în alte cataloage majore decât WorldCat, articole în reviste de impact major dar care nu sunt incluse încă în clasificarea UEFISCDI, sau alte elemente;

vi) îndeplineste criteriile de conferenţiar conform CNATDCU.

            Din punct de vedere al proiectului de cercetare, existenţa unor premize clare de obţinere a unor rezultate de tipul celor descrise mai sus (nu neapărat egale cantitativ) poate fi luată drept deziderat pentru această categorie.

c) Încă nu îndeplinesc criteriul „de excepție” (impact potențial, IP)

Pe parcursul procedurii de evaluare se recomandă evaluatorilor să urmărească următorul model:

Nr Criteriu/component Observații evaluare (exemple) Propunere de evaluare impact (exemple)
1 Realizări anterioare cf. CV și listei de lucrări

Candidatul are … volume de autor în câmpul … și … – unul dintre ele rezultat din teza de doctorat – cel dintai foarte bine primit de … și premiat de …. … premiat s-a bucurat de o excepțională primire și de …. A publicat … studii în reviste internaționale … de largă circulație. În perioada premergătoare evaluării (ultimii doi ani) a publicat … studii în …. A participat în ultimii ani la … conferințe internaționale.

2 2.a. Motivare context Contextul la care face referire candidatul este excelent descris, detaliat, cu o argumentare motivațională convingătoare și consistent structurată….  
2.b. Calitatea descrierii proiectului

Proiectul e descris clar, obiectivele sunt etapizate atent, pas la pas cu descrierea bibliografică; e organizat coerent, structurat amplu, cu exemple pertinente și cu o expunere aproceselor de cunoaștere care dovedește o competență exersată în domeniul cercetării -în cazul temei, propuse o informare temeinică în zona … și a noilor … cu privire la raportul … și …. E, însă, evident, un proiect de durată, etapa acoperită de grant fiind doar una inițială.

2.c. Fezabilitate, metodologii și rezultate propuse Proiectul e cu adevărat original și în totul fezabil, cu amendamentul că în anul de desfășurare a grantului el poate fi demarat într-o fază primară. Atît tema în sine cît și metodologiile sunt proaspete și interesante, excelent descrise și ancorate în noile tendințe de …, la nivel mondial. Candidatul își propune o participare la o conferință internațională și să propună către sfîrșitul intervalului un prim articol la o revistă de specialitate de tip … si unul la nivel …. Consider că vizibilitatea și impactul internațional al proiectului sunt încurajatoare.
3 Propunere de evaluare finală Propunem finanțarea proiectului IE

 2. Se vor acorda calificative separate pentru proiect și CV, dar evaluatorul are obligația de a acorda și un calificativ final – IE, IR , sau IP (în ponderea acestuia proiectul și CV-ul vor avea fiecare aproximativ 50%). Daca cei doi evaluatori acordă calificative diferite, li se comunică, sub protecția anonimatului, reciproc comentariile și calificativele și li se oferă posibilitatea de a cădea de acord. Dacă acest acord nu se atinge, se recurge la un al treilea evaluator, care va media un acord – la limită prin vot.

Proiectele care primesc calificativele medii IE sau IR vor fi luate în discuţie pentru finanţare. În funcţie de numărul lor, finanţarea se va face după cum urmează:

a) Proiectele de categoria IE:

            Dacă numărul lor este mai mic de cel alocat domeniului respectiv, vor fi finanţate toate. Dacă numărul lor este mai mare, se va recurge la departajări.

b) Proiectele de categoria IR:

            Se vor finanţa numai dacă există mai puţine proiecte de categoria IE decât locuri alocate domeniului respectiv, cu aceeaşi procedură de departajare în cazul în care numărul de proiecte depăşeşte numărul de granturi disponibile.

Dacă în urma evaluării există domenii unde nu se înregistrează un număr suficient de candidați eligibili administrativ și/sau ca punctaj, locurile rămase neocupate se redistribuie conform unei propuneri a CS.

*Prin “impact semnificativ” se înţeleg realizări cu vizibilitate şi ecou comparabile cu cele mai importante din domeniu pe aria geografică aferentă acelei categorii. În întelesul categoriilor de mai sus, un proiect care are un specific profund local sau naţional va avea un impact suficient de mare pe aceste planuri pentru ca el să fie reflectat ulterior şi în plan internaţional. Din acest punct de vedere nu modul şi locaţia fizică de diseminare a rezultatelor pot fi considerate criterii în sine – ci calitatea rezultatelor şi impactul lor în comunitatea ştiinţifică şi în afara ei.