Acronim: SmartCloudDSS

Număr contract de finanțare: 239 / 22.04.2020

Cod MySMIS: 124155

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Director de proiect: Prof. dr. Dan-Tudor Lazăr

Manager proiect: Teodora Raț

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de cercetare în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan național și internațional a Universității Babeș-Bolyai, prin modernizarea infrastructurii cloud existente și prin realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Creșterea cu 45% a capacității de procesare a infrastructurii de calcul existente la nivelul UBB și dublarea capacității de stocare a infrastructurii cloud existente pentru a permite procesarea big data, prin achiziționarea de echipamente hardware și licențe software specifice.

OS2: Îmbunătățirea suportului decizional pentru managementul academic cu accent pe componenta de management al competențelor prin dezvoltarea unui Sistem Integrat bazat pe tehnologii semantice.

OS3: Creșterea atractivității UBB pentru colaborări științifice prin realizarea unei componente de publicare a informațiilor privind expertiza științifică disponibilă în universitate.

OS4: Îmbogățirea stadiului cunoașterii din sfera metodelor de inginerie software, prin definirea unei metode inovatoare bazată pe tehnologii semantice și un ciclu de dezvoltare agilă bazată pe tehnici de reprezentare a cunoștințelor și integrare semantică.

OS5: Creșterea vizibilității pe plan internațional a cercetării științifice în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni efectuate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin diseminarea rezultatelor proiectului la patru conferințe europene și o conferință globală, cu publicarea rezultatelor în volumele conferințelor.

Descrierea succintă a celor 2 componente majore ale proiectului (investiția în tehnică de calcul și software, precum și sistemul integrat de management academic și suport decizional), cu evidențierea caracteristicilor principale ale acestora, care vor permite oferirea de servicii de cloud privat la nivelele IaaS și PaaS în interiorul UBB):

  1. Componenta centru de date a proiectului

În proiect se va realiza un nou centru de date, care va extinde și va moderniza sistemul de calcul existent, prin creșterea concomitentă a capacității de procesare și stocare a datelor. Noul sistem va fi proiectat după o arhitectură eficientă energetic de tip cluster.

  1. Aplicația Sistem Integrat de management academic și suport decizional

Se va dezvolta o platformă care va oferi capabilități de tip „Graph Database in Cloud”, demonstrate prin realizarea unui unui Sistem Integrat de Management Academic și Suport Decizional (SmartCloudDSS), pornind de la un set de cerințe de nivel înalt identificabile în activități curente din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și doar parțial satisfăcute de sistemele operaționale existente, precum:

  • Raportarea producției științifice pentru diverse scopuri (evaluare) și nivele de agregare (pe proiect, pe facultate, pe centru de cercetare etc.);
  • Gestiunea conținuturilor open access (cursuri, prezentări, articole, seturi de date etc.);
  • Managementul financiar al resursei umane din universitate;
  • Managementul administrativ al proiectelor de cercetare;
  • Managementul competențelor academice prin promovarea abilităților și ariilor de competență care ar putea prezenta interes pentru colaboratori externi (pentru parteneriate de cercetare, didactice, cu piața muncii și societate).

Proiect finanțat prin Programulul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Componenta – Proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE, Operațiunea – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

 Valoare totală a proiectului:

5.032.844,00 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului:

5.000.000,00 lei (Cofinanțare publică: 4.250.000,00 lei FEDR și 750.000,00 lei bugetul de stat)

Durata de implementare a proiectului: 16.04.2020 – 15.12.2021