Acronim: ACTRIS – ROc

Număr contract de finanțare: 337/01.02.2021

Cod MySMIS: 107596

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000

Parteneri: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București; Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Responsabil de proiect UBB: Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai

Obiectivul general al proiectului: consolidarea participării instituțiilor științifice din România care sunt parte a consorțiului ACTRIS-RO la structurarea, construcția și operarea infrastructurii pan-europene ACTRIS.

România (prin consorțiul ACTRIS-RO condus de INOE) participă la infrastructura pan-europeană ACTRIS (Aerosol, Cloud and Trace gases Research InfraStructure) care a fost inclusă pe roadmap-ul ESFRI ca proiect activ. România s-a angajat politic și financiar să contribuie la construcția și operarea infrastructurii ACTRIS, în care deține un rol important prin coordonarea Centrului de Calibrare LIDAR (operat de INOE), dar la care participă și cu stațiile de observare din Măgurele, Ilfov (operată de INOE) și Cluj-Napoca (operată de UBB), precum și cu platforma exploratorie aeropurtată ATMOSLAB (operată de INCAS). Toate aceste componente sunt operaționale la acest moment, dar necesită investiții în oameni și aparatură pentru a atinge standardele cerute de infrastructura pan-europeană ACTRIS și pentru a participa cu succes la programul de cercetare al acesteia.

Prin prezentul proiect, consorțiul ACTRIS-RO își propune să rezolve acele aspecte care nu țin de investiții în spații și echipamente, dar care sunt cruciale pentru alinierea la standardele viitoarei infrastructuri europene ACTRIS. Astfel, proiectul prevede dezvoltarea și implementarea unor proceduri și protocoale care să asigure o calitate ridicată a datelor observaționale precum: metode de calibrare și caracterizare a erorilor sistematice a aparatelor, teste de laborator pentru determinarea factorilor de corecție, algoritmi automați de procesare și submitere către baza de date europeană a produselor de date. De asemenea, în vederea creării cadrului de guvernanță prevăzut la nivel european și a creșterii nivelului de sustenabilitate pe termen lung, proiectul prevede organizarea consorțiului ACTRISRO ca Unitate Comună de Cercetare (Joint Research Unit) și elaborarea aplicației/solicitării pentru a deveni infrastructură de interes național.

Prin aceste măsuri, ACTRIS-ROc se aliniază la obiectivul specific al programului RO-ESFRI-ERIC de a consolida participarea entităților din România ca parteneri în infrastructuri pan-europene de cercetare menționate ca proiecte active în Roadmap-ul 2016 al European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Pregătirea cadrului legal și administrativ al ACTRIS-RO în vederea participării ca membru fondator al ACTRIS-ERIC și asigurarea resursei umane necesare operării facilităților la standardele cerute.
  2. Creșterea capacității facilităților ACTRIS din România – instituțional, științific și capital uman – de a contribui cu date de acuratețe ridicată la baza de date a infrastructurii Europene.
  3. Maturizarea serviciilor oferite de facilitățile ACTRIS din România și elaborarea unui program comun de cercetare în domeniul compoziției atmosferei, parte integrantă a agendei științifice a ACTRIS.
  4. Pregătirea bazei pentru susținerea financiară independentă a consorțiului ACTRIS-RO.

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, cod apel POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 4.505.000,00 lei. Asistența financiară nerambursabilă este de 4.500.000,00 lei din care 3.740.454,00 valoarea cofinanțării UE.

Durata de implementare a proiectului: 01.02.2021 – 30.06.2023