Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca implementează proiectul cu titlul ˝REȚEAUA ACADEMICĂ DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ STAR-UBB – STAR-UBB-N˝, ID PFE-550, nr. contract 21PFE/30.12.2021, finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în urma competiției organizată în anul 2021, pentru ˝Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanțare a excelenţei în CDI (PFE-CDI), în cadrul Subprogramului 1.2 – Performanță instituțională/Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare/Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) (https://www.research.gov.ro/ro/articol/5356/de-tipul-proiecte-de-dezvoltare-institu-ionala-proiecte-de-finan-are-a-excelen-ei-in-cdi-pfe-cdi-pentru-subprogramul-1-2-performan-a-institu-ionala-din-cadrul-pncdi-iii).

Perioada de derulare: ianuarie 2022 – iunie 2024 (30 de luni)

Valoarea de finanţare a proiectului: 6.834.000,00 lei

Obiectivul principal al proiectului: crearea unei reţele academice de cercetare de excelenţă STAR-UBB (STAR-UBB-N) – compusă din şase centre academice de ştiinţă (centre care coordonează şi corelează activităţile de CDI din laboratoare/unități CDI de la facultăţi, bazate pe infrastructura strategică a UBB), în coordonarea Institutului STAR-UBB. Centrele academice de ştiinţă propuse în proiect sunt: 1. Centrul Virtual Labs asociat Școlii Academice de Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii; 2. Centrul Virtual & Practical Engineering asociat Școlii Academice de Inginerie şi Tehnologie; 3. Centrul eHealth/tHealth asociat Școlii Academice de Sănătate; 4. Centrul Big Data & Machine Learning asociat Școlii Academice de Ştiinţe Sociale; 5. Centrul Digital Arts & Humanities asociat Școlii Academice de Ştiinţe Umaniste şi Arte; 6. Centrul Ethics & Sacred Musics asociat Școlii Academice de Teologie.
Temele centrelor au fost selectate pentru a reflecta: (1) priorităţi europene; (2) demersuri multi/inter/transdisciplinare; (3) necesităţile de dezvoltare profesională şi ştiinţifică a resursei umane la nivel de secol XXI; (4) capacităţi/avantajele competitive strategice ale UBB. Proiectul își propune astfel întărirea și coordonarea multinivelară și în rețea a infrastructurii academice/științifice strategice a UBB, a Școlilor Academice din UBB și a Institutului STAR-UBB. Reţeaua academică de cercetare de excelenţă STAR-UBB-N va beneficia de spaţii dedicate realizării unor activităţi de cercetare ştiinţifică de către studenţi, cadre didactice şi cercetători, precum şi organizării de evenimente (workshopuri, conferinţe, acţiuni de cooperare inter şi transdisciplinară).
Domeniul asumat al proiectului, conform specificului UBB de inter, multi şi transdisciplinaritate, este cel al tehnologiilor noi şi emergente. Specificul tehnologiilor promovate prin prezentul proiect se află sub cupola definită de UBB ca InfoBioNano4Health – așadar cu o componentă majoră de digitalizare, procesare complexă de date interdisciplinare (data science), ambele cu accent pe relevanța pentru bunăstarea cetățeanului și interdisciplinaritate.

Obiective specifice:

O.1. Consolidarea Institutului STAR-UBB sub aspect academic şi administrativ, ca vector primar definit în 2016, pentru activitățile specifice unei universități de cercetare avansată și educație, respectiv de tip „world-class”, implicând ca prim element definitoriu cercetarea de excelență având în vedere în același timp coordonatele politicilor naționale de dezvoltare a învățământului superior.
O.2. Crearea unui Centru de dezvoltare academică şi științifică dedicat fiecăreia dintre cele şase Școli Academice, pentru a stimula dezvoltările multi/inter/transdisciplinare în cultura academică a UBB, cu impact pozitiv asupra activităţilor de CDI, asupra competitivității academice a UBB, precum şi asupra modelului de absolvent UBB. Centrele (enumerate în obiectivul principal al proiectului) vor fi incluse şi coordonate prin STAR-UBB pentru a stimula logica STEM+ în cultura UBB, cu impact pozitiv asupra activităţilor de CDI, asupra competitivității academice a UBB, precum şi asupra modelului de absolvent UBB. Aceste centre vor avea astfel capacitatea de a aborda inovativ probleme complexe la nivelul domeniului fundamental reprezentat de fiecare Școală Academică, prin implicarea cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în activităţi ştiinţifice multi/inter/transdisciplinare din domeniul fundamental reprezentat de Centru;
O.3. Întărirea și coordonarea multinivelară și în rețea a infrastructurii academice/științifice strategice a UBB, a Școlilor Academice din UBB și a STAR-UBB prin dezvoltarea unităților/laboratoarelor academice/profesionale/de ştiinţă corespunzând domeniilor academice de specialitate din facultăţi, organizate adesea disciplinar, dar care au un potenţial multi/inter/transdisciplinar pronunțat şi care nu au încă o infrastructură suficient de avansată şi performantă pentru nivelul la care se află și/sau țintește UBB să fie competitive;
O.4. Susţinerea cu cheltuieli pentru dezvoltare, materiale curente și/sau întreținere/mentenanță a unităţilor CDI acreditate instituţional în care este distribuită infrastructura strategică rUBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/infrastructura-strategica-de-cercetare-a-ubb-platforma-rubb/), în vederea accentuării capabilităţilor acestora de dezvoltare a unor tehnologii noi şi emergente pe direcții din paradigma InfoBioNano4Health.
O.5. Susținerea resursei umane prin acordarea de Fellowshipuri Interne și Externe, ca și de mobilități academice, prin competiții ale STAR-UBB.

Impact anticipat/Rezultate/Indicatori

La un prim nivel proiectul urmăreşte întărirea şi dezvoltarea unităților/laboratoarelor CDI organizate disciplinar dar cu potenţial multi/inter/transdisciplinar pronunțat şi care nu au încă o infrastructură suficient de avansată şi performantă pentru nivelul la care se află și/sau țintește UBB să fie competitivă.
La al doilea nivel, fiecare dintre cele 6 Centre Academice ale Școlilor de Știința UBB va integra în rețea unitățile CDI din Infrastructura strategică a facultăților, în logică multi/inter/transdisciplinară.
La al treilea nivel, STAR-UBB va integra în rețea aceste Centre ale Școlilor Academice, în logica STEAM. Interacțiunile bidirecționale vor fi între niveluri (Institut-Centru-Unitate CDI) și între unitățile de la fiecare nivel (între Centre; între unitățile CDI). Tematicile celor şase centre de dezvoltare academică şi ştiinţifică vor fi inovative, reflectând priorităţi naţionale şi europene, punând accent pe colaborarea între domenii şi integrarea studenţilor de la toate ciclurile, precum şi a membrilor Şcolilor Academice în colective inter/transdisciplinare capabile să abordeze direcţii şi teme de cercetare complexe cum precum: lingvistică computațională; elemente de criptografie; aplicații ale inteligenței artificiale în bioinformatică; biorobotică; modelare şi simulare a sistemelor până la nivelul Automatelor Celulare și sistemelor sociale; gestiunea și analiza inteligentă a datelor biologice/medicale; intervenții și tehnologii inovative pentru promovarea sănătății după modelele abordărilor „evidence-based” și „personalized medicine” (cu componente interdisciplinare de psihologie, sociologie, sănătate publică, genetică, fizică); dezvoltarea de noi medicamente; înțelegerea fenomenelor colective emergente; analiza și prelucrarea datelor de mari dimensiuni și conținuturilor din zona ştiinţelor sociale și umaniste în format digital (cu accent open science); adresarea aspectelor epistemologice interdisciplinare circumscrise binomului format de religie/teologie și științele contemporane.
Prin crearea reţelei multinivelare STAR-UBB-N, un număr important de studenţi (masteranzi, doctoranzi) ai universităţii vor avea posibilitatea de pregătire profesională avansată, dobândind nu doar cunoștințe, ci și modalitatea de generare (prin cercetare) și de utilizare (prin demersuri antreprenorial-inovative) a acestora, atât disciplinar (în laboratoarele asociate Infrastructurii strategice), cât și multi/inter/transdisciplinară (în Centre). Cele şase centre vor fi utilizate pentru activităţi de CDI, generare de proiecte și training-uri CDI, workshopuri, conferinţe pe temele prioritare/de actualitate ale celor şase şcoli academice de ştiinţă, activități de angajare a publicului general, respectiv a mediului socio-economic. Proiectul susţine dezvoltarea instituţională, creşterea capacităţii şi performanţei instituţionale în vederea consolidării UBB ca “world-class”.

În conformitate cu obiectivele identificate, estimăm următoarele REZULTATE:

1. O reţea academică STAR-UBB-N constituită din cele şase centre academice de ştiinţă sub egida STAR-UBB și sub coordonarea unui Consiliu Ştiinţific desemnat de către Boardul STAR-UBB, incluzând spaţii organizaţionale cu zone de lucru inter/multi/interdisciplinare, zone educaţionale operaţionale, zone de IT/multimedia.
2. Dezvoltarea unor noi tematici/domenii de cercetare în cadrul celor şase centre academice şi de ştiinţă în domenii inter/trans/multidisciplinare în acord cu Şcolile Academice de Stiinţă din UBB integrate în logica STEM+, urmând bunele practici europene. Folosind expertiza deja acumulată de institutul STAR-UBB, ca model și furnizor de practici academice/de cercetare avansate, aceste centre vor coordona şi integra laboratoare/unităţi CDI existente în facultăţile/departamentele arondate, într-un demers multi/inter/transdisciplinar, cu scopul de a crea şi disemina cunoaştere avansată în rândul tuturor categoriilor de studenţi, dar şi în relaţie cu mediul socio-economic şi cultural. Acolo unde este cazul, se va stimula dezvoltarea unor noi unităţi de CDI cu potențial multi/inter/transdisciplinar şi care vor lucra în coordonarea centrelor de dezvoltare academică şi ştiinţifică care vor fi incluse în infrastructura strategică UBB. Ca un exemplu, menţionăm aici realizarea laboratorului de cercetare Bloomberg, în care cercetătorii UBB (ex. cadre didactice titulare și asociate, doctoranzi, visiting professors) vor putea accesa o platformă folosită de profesioniști din top management, manageri de fonduri, decidenți din domeniul afacerilor, finanțelor sau politicilor publice.
3. Un număr important de studenţi (master, doctorat), post-doctoranzi, cercetători tineri, care vor beneficia de facilităţile reţelei STAR-UBB-N pentru pregătire avansată în logica STEM+.
4. Organizarea unor workshop-uri/seminarii/conferinţe/simpozioane pe teme de cercetare inter/trans/multidisciplinare, inclusiv cu un accent pe inovare și pe transfer către societate, de către cadrele didactice şi cercetătorii din UBB/din ţară şi din străinătate care-şi vor desfăşura activităţile în cadrul reţelei STAR-UBB-N cu susţinerea Şcolilor Academice de Ştiinţă.
5. Un program de investiţii şi achiziţii de infrastructură necesar funcţionării reţelei pentru cele şase centre academice şi a STAR-UBB şi un program pentru cheltuieli materiale curente, întreţinere/reparaţii pentru susţinerea şi dezvoltarea unor unităţi CDI acreditate instituţional care gestionează elemente din infrastructura strategica UBB (rUBB) şi care vor susţine în implementare cele şase centre de dezvoltare academică şi ştiinţifică – cu scopul dezvoltării sau întăririi altelor noi.
6. Menţinerea indicatorilor de performanţă în cercetare (publicaţii ştiintifice cu impact mare, capitole de carte, tehnologii şi servicii, brevete/cereri de brevete, resurse atrase din programe de CDI europene) la un ritm de creştere de 3% anual, în relaţie cu calitatea şi numărul acestora, inclusiv a participărilor la manifestări ştiinţifice de prestigiu. Vor fi susţinute servicii de plată taxe de publicare de tip open acces/open data orientate selectiv către platforme de diseminare de prestigiu/impact.
7. Creşterea numărului de locuri de muncă în cercetare (ENI) prin angajarea de cercetători (inclusiv locuri de muncă pentru tineri) pe perioadă (ne)determinată din resurse extrabugetare mobilizate din granturi proprii (alte resurse: proiecte de cercetare finantate prin competiţii CDI naţionale/europene), inclusiv prin servicii adresate către sectorul economic.

Boardul Institutului STAR-UBB

Consiliul Stiintific de Coordonare STAR-UBB-N